درجه بندی گندم

الک

***قابل توجه کارخاجات تولید آرد و سیلو های گندم: پیرو دستورالعمل جدید در خصوص آزمایش افت گیری گندم با الک کبریتی 1.7*20 میلیمتر، به اطلاع می رساند این واحد تولیدی آماده ارائه الک های کبریتی با مشخصات 1.7 * 20 میلیمتر می باشد.لطفا جهت تماس و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید***

1کبریتی افت گندم 1.7 * 20 میلیمتر الک افت گیری غلات

مقدمه

وزن دانه غلات عموماً براساس وزن هزار دانه بیان می شود. وزن هزار دانه برای تعیین راندمان گندم به کار میرود به این ترتیب که هر چه وزن هزار دانه بیشتر باشد ،گندم پرتر و وزن بیشتری دارد و درصد استخراج بیشتری در تولید آرد دارد .

وزن هزار دانه در خواص کیفی وارزش های نانوایی تاثیر چندانی ندارد ولی دانه های چروکیده ارزش نانوای کمتری دارند. وزن هزار دانه را در گندمهای بوجاری شده باید بدست آوریم.

استاندارد وزن هزار دانه بعضی از غلات به شرح زیر میباشد؛

جو: 15­-52 گرم                                گندم:21-45 گرم

چاودار: 13-48 گرم                          یولاف :16- 36 گرم

اندازه گیری مواد خارجی و درجه بندی گندم:

مواد خارجی که در گندم  وجود دارند شامل :دانه های شکسته گندم و هر غله دیگر ،دانه های چروکیده و ضعیف،دانه های سایر واریته ها ،دانه های جوانه زده ، دانه های آفت زده ،بذر علوفه، دانه های کپک زده و سیاهک زده ،دانه های سرما زده ، ذرات شن و هر غله دیگر.

دانه های شکسته آنهای هستند که از غربال (الک) 3.5 میلی متری عبور می کنند.

ذرات بدن حشرات آنهایی هستند که از الک 1 میلی متری عبور می کنند.

برای اندازه گیری مواد خارجی: 50 گرم را برمیدارند و مواد خارجی را تک تک از آن خارج می کنند و سپس وزن هر کدام را بدست می آورند و درصد میگیرند .

هر چه مواد خارجی در گندم کمتر باشد ،گندم بهتر است و درجه یک نامیده می شود.

جدول درجه بندی گندم (حداکثر درصد)

درجه گندم

دانه های

سرمازده

دانه های جوانه زده

دانه های صدمه دیده

بذر علوفه

مواد خارجی

دانه های چروکیده وشکسته

سایر واریته

1

1.

0

2

1

5.

3

3

2

2.

1

4

2

1

5

5

3

5.

2

7

4

2

8

10

4

1

3

10

6

3

12

10

5

3

4

15

7

5

20

10

چه در سیلو و چه در کارخانه آرد اصطلاحاتی مثل:

افت مفید: (حداکثر 10 درصد)

عبارت است از دانه های شکسته ناشی از بد کار کردن کمباین یا حاصل خرمن کوبی و دانه های چروکیده و لاغر از الک 2 دو میلی متری عبور می کند.

همچنین دانه های جوانه زده ،تغییر رنگ یافته در جوانه ، حشره زده و دانه های سایر غلات جزء افت مفید محسوب میشوند.

افت غیر مفید: (حداکثر 7 درصد)

شامل علف هایی هزر، دانه های کپک زده و فاسد،دانه های سیاهک زده، لاشه آفات انباری ، مواد خارجی نظیر: شن، وخاک،کاه،قطعات چوب و آهن.

سن زدگی بیش از 2 درصد نباشد ،دانه های سیاهک زده حداکثر 4 در 1000 وزنی رطوبت حاکثر 12 درصد باشد.

وزن هکتو لیتر:( وزن در 100 لیتر)

نشان دهنده وزن و حجم گندم است و یکی از روش های تعیین بازده و راندمان گندم است.

 فرض بر این است که تفاوت وزن دانه های رقم های مختلف گندم در درجه اول بدلیل تفاوت در میزان آندوسپرم آنها می باشد؛ با توزین حجم های معین از گندم واریته های مختلف یقیناٌ وزن های متفاوتی بدست خواهد آمد و با آزمون هکتولیتر می توان به راندمان هر رقم گندم پی برد.

در ضمن وزن هکتولیتر از شاخص های است که در انبار یا سیلو دارای اهمیت است ،البته از عوامل موثر در وزن هکتولیتر فرم دانه و یکنواختی آن و خواص مواد غذایی و سطح دانه می باشد.

استاندارد وزن هکتولیتر برای بعضی از غلات به شرح زیر میباشد: 

   میانگین                      دامنه                   میانگین                  دامنه

گندم:   76-78             68-84           جــو:   60-62             58-75

چاودار:72-74             65-79           یولاف:50-52             50-58

شرح آزمایش؛

وزن هکتولیتر:

برای بدست آوردن وزن هکتولیتر ظرف خالی (استوانه) را به ترازو آویزان می کنیم و ترازو را صفر میکنیم ،سپس استوانه را از ترازو بیرون آورده وقیف را بالای سر استوانه تنظیم میکنیم و آنرا از گندم پرمی کنیم ، دریچه زیر قیف را باز کرده تا گندم به یک باره وارد استوانه شود ،حال استوانه را دوباره به ترازو متصل میکنیم > وزنی که ترازو نشان میدهد وزن یک لیتر گندم است.

اگر وزن بدست آمده را در 100 ضرب بکنیم وزن هکتولیتر بدست میاید.

وزن هزار دانه:

برای بدست آوردن وزن هزار دانه فرضا دو تا 50 دانه گندم جدا کرده و آنها را توزین کرده  و از وزن های بدست آمده میانگین می گیریم ،سپس عدد به دست آمده را در 20 ضرب مکنیم ، وزن هزار دانه می باشد .

اندازه گیری مواد خارجی:

برای اندازه گیری مواد خارجی حدودا 20 گرم گندم را وزن کرده و کلیه مواد خارجی (مفید وغیر مفید) را به صورت جداگانه (چروکیده ،شکسته ،صدمه دیده و…)جدا می کنیم ووزن کرده سپس با رابطه(  ) درصد را بدست میآوریم و با جدول درجه بندی گندم مطابقت داده و نوع گندم را مشخص می کنیم.

نتایج محاسبات:

وزن هکتولیتر:

کیلوگرم  79.120  =   گرم   79120=100×791.2

وزن هزار دانه:

W1=2.21گرم

میانگین میگریم 

گرم 43=20×2.15

W2=2.10 گرم

اندازه گیری مواد خارجی:

چروکیده و شکسته :    

صدمه دیده وحشره خورده:    8.6% =100×

مواد خارجی :       5%=100×  

تفسیر نتایج:

وزن هزار دانه گندم:

عدد بدست آمده(43)  در محدوده اعداد استاندارد وزن هزار دانه (15-52 گرم)

 وزن هکتولیتر:

این وزن (79.120 کیلوگرم) نیز تا حدودی به استاندارد وزن هکتولیتر (76-78 کیلوگرم) نزدیک است. 

اندازه گیری مواد خارجی:

اعداد بدست آمده در مورد ،موارد خارجی بیشتر با گندم درجه 4 مطابقت دارد.

بازگشت